REPORT DI MONITORAGGIO CIVICO
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. ШУМЕН

Inviato il 31/10/2023 | di

Descrizione

Проектното предложение включва подобряване на ключови обекти от градската среда на град Шумен чрез рехабилитация и благоустрояването им.
Проектът е пряко насочен към изпълнение на допустимите дейности: реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, обособяване на детски площадки, монтиране на паркова мебел – пейки, възстановяване на фонтани, създаване условия за достъп на хора с увреждания, въвеждане на енергоефективно уличното осветление и осветяване на паркове и междублокови пространства с енергоефективни осветителни тела.
Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряване състоянието на компонентите на околната среда чрез благоустрояване на физическите елементи на градската среда.
Целеви групи - населението на града, вкл. хора в неравностойно положение, деца, младежи и хора в активна възраст, майки с деца, пенсионери.
Очакван резултат от изпълнението на проекта е облагородяване на над 40 000 кв. м улици, тротоари, пешеходни алеи, осветление и междублокови пространства, с което ще се подобри качеството на градската среда, а именно обновяване на лошо поддържана, поради липса на достатъчно средства, и амортизирана инфраструктура. С тези интервенции ще се подобрят пряко икономическите и демографските условия на града, а косвено - екологичните и климатичните.
Проектът ще допринесе за постигане на качествени резултати, свързани с устройството на територията, общата конкурентоспособност и сближаването на регионите.
Също така с неговата реализация ще се повиши атрактивността и подобри качеството на градската среда в град Шумен като това ще е предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и интензифициране на социалните контакти.

Avanzamento

Завършен

Risultati

Много полезно и ефективно действие – Положителните аспекти преобладават и се оценява като цяло ефективно от гледна точка на крайния потребител

Облагородяване на над 40 000 кв. м улици, тротоари, пешеходни алеи, осветление и междублокови пространства, с което ще се подобри качеството на градската среда, а именно обновяване на лошо поддържана, поради липса на достатъчно средства, и амортизирана инфраструктура. С тези интервенции ще се подобрят пряко икономическите и демографските условия на града, а косвено - екологичните и климатичните.

Punti di debolezza

Punti di forza

Rischi

Soluzioni e Idee

L'INDAGINE

Come sono state raccolte le informazioni?

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con gli utenti/beneficiari dell'intervento
  • Intervista con altre tipologie di persone
  • Intervista con i referenti politici

Зам. кмет по икономическо развитие на Община Шумен Росица Антонова, Омбудсман Иван Капралов, Председател на Съюза на инвалидите за Област Шумен Иванка Казакова, Информиран гражданин майка с дете на 3 г. Кремена Димова, 93 анкетирани граждани

Domande principali

Risposte principali

1. Състоянието на техническата инфраструктура и благоустройството не удовлетворяваха адекватно потребностите на населението и затрудняваха функционирането на града. Физическата среда беше сериозно амортизирана. Голяма част от улиците в града, с изключение на централните пътни артерии, се нуждаеха от ремонт и реконструкция поради лошата поддръжка на пътната и тротоарна настилка. Състоянието на изградените зелени системи с малки изключения беше незадоволително.