REPORT DI MONITORAGGIO CIVICO
ЕЛХИМ-ИСКРА

Inviato il 31/10/2021 | di

Descrizione

Учениците от екип „ЕКО Предприемач - ECO Entrepreneur“, участващи в
международния пилотен проект за България на Европейската комисия „Open Cohesion
School“, извършиха граждански мониторинг на проект на завод за производство на
акумулатори „Елхим-Искра“ АД Пазарджик. В началото учениците дедективи направиха
проучване през платформата ИСУН, като разгледаха фирми, работещи по проекти, свързани
с екосредата на град Пазарджик. След проучването те избраха фирма, произвеждаща
акумулаторни и тягови батерии в град Пазарджик, добре позиционирана на българския и
на межународния пазар.
Един от критериите, по които учениците избраха фирмата е липсата на нарушения в
направление „Опазване на околната среда“ и спазването на нормативната уредба на
България, както и международните спогодби. Друг критерий за избор на проект беше той
да бъде е успешно изпълнен и приключен и да няма констатирани нарушения по
изпълнението му.
Елхим-Искра“ АД е първа в света, която въвежда изключително модерна технология
за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии. Има
дългосрочна политика по отношение на опазване на човешкото здраве и защита на
околната среда.
Изпълнението на проекта „Внедряване нова технология за подобряване на
експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии” с бенефициент “ЕлхимИскра” АД – град Пазарджик включва дейността – придобиване на ново оборудване,
необходимо за внедряване на нова технология за подобряване на експлоатационните
характеристики на акумулаторните батерии. Постигнатите резултати от изпълнението на
проекта са: въведени в експлоатация 10 броя ново оборудване (Миксер за оловна паста - 2
броя и куринг камери - 8 броя), внедрена нова технология и открити 4 нови работни места.
Вследствие от изпълнението на проекта се увеличи и производственият капацитет с над
40%. Общата стойност на проекта е 3 002 880 лв. За реализация на проекта е зададен срок
от 14 месеца.
Учениците направиха проучване, свързано с историята и модернизацията на
фирмата, както и тенденциите за разширяване и внедряване на модерни технологии на
тема „Екологично състояние на акумулаторните батерии“. Целта е да се повиши
осведомеността относно рециклиране на старите акумулаторни батерии и внедряване на
нова технология за подобряване на експлоатационните им характеристики.
Стратегическата цел на проекта е постигане на оптимално енергийно потребление,
чрез изпълнение на дейностите:
1. Метод и устройство за повишаване на енергийната ефективност при
производството и експлоатацията на оловни клетки и батерии.
2. Въвеждане в експлоатация на ново оборудване.
3. Модернизация на производството чрез внедряваната иновационна технология.

Avanzamento

ПРОЕКТЪТ Е ПРИКЛЮЧЕН

Risultati

Много полезно и ефективно действие – Положителните аспекти преобладават и се оценява като цяло ефективно от гледна точка на крайния потребител

Цикълът на работа е затворен и безопасен за околната среда. „ЕЛХИМ-ИСКРА“ АД,
Пазарджик е единственото предприятие в България, което работи с този иновативен нов
процес, с патент за миксера на Айрих. Цикълът на работа е затворен и безопасен за
околната среда. Старите съоръжения са изхвърляли прахови частици навън в природата. В
новия процес – всичко минава през вакуум. Фирма „Елхим-Искра“ АД има партньорски
отношения с фирма „ЕЛ БАТ“ – Долна Баня за рециклирането на старите акумулаторни
батерии. През 2018г. са извършени 10 проверки на дружеството от РИОСВ и Басейнова
дирекция, констатирано е спазване на нормативната уредба. През 2019г. и 2020г.
продължават дейностите за оптимизиране на оборотното ползване на пречистените води
и затворен цикъл на охлаждащите води.

Punti di debolezza

-

Punti di forza

Иновативен проект. Екологичен проект. Няма замърсяване на околната страна. Не изхвърля
никакъв отпадъчен продукт в околната среда, нито във въздуха, нито във водата. Вредните
емисии от производствения процес се запечатват херметически в кутии. Производството е
с по-малко разходи, в сравнение с преди изпълнението на проекта.

Rischi

ПРОЕКТЪТ Е ПРИКЛЮЧЕН

Soluzioni e Idee

L'INDAGINE

Come sono state raccolte le informazioni?

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con l'Autorità di Gestione del Programma
  • Intervista con altre tipologie di persone

Отбелязвайте ролите на всички интервюирани лица Срещи и интервю с ръководството на „Елхим-Искра“ АД Пазарджик: инж. Милко
Трендафилов – технически директор на дружеството и координатор на проекта и инж.
Албена Димитрова – директор връзки с инвеститорите и технически отговорник на
проекта.

Domande principali

1. Какви са резултатите след внедряване новата технология за производството на
акумулаторни батерии и с колко процента са се намалили енергийните разходи?
2. Каква е политиката на завода за опазване на околната среда?

Risposte principali

Отговор на въпрос 1: След въвеждане в експлоатация на новото оборудване износа на
акумулаторни батерии е 95%, а за България са 5%. Постигнатите резултати от изпълнението
на проекта са: въведени в експлоатация 10 броя ново оборудване (Миксер за оловна паста
- 2 броя и куринг камери - 8 броя), внедрена нова технология и открити 4 нови работни
места. Вследствие от изпълнението на проекта се увеличи и производственият капацитет с
над 40%. Енергийната ефективност е свързана с 8 броя куринг камери, които работят на
природен газ.
Отговор на въпрос 2: Цикълът на работа е затворен и безопасен за околната среда.
„ЕЛХИМ-ИСКРА“ АД, Пазарджик е единственото предприятие в България, което работи с
този иновативен нов процес, с патент за миксера на Айрих. Цикълът на работа е затворен
и безопасен за околната среда. Старите съоръжения са изхвърляли прахови частици навън
в природата. В новия процес – всичко минава през вакуум.
Фирма „Елхим-Искра“ АД има партньорски отношения с фирма „ЕЛ БАТ“ – Долна Баня за рециклирането на старите акумулаторни батерии. През 2018г. са извършени 10 проверки на дружеството от РИОСВ и Басейнова дирекция, констатирано е спазване на нормативната уредба. През 2019г. и 2020г. продължават дейностите за оптимизиране на оборотното ползване на пречистените води и затворен цикъл на охлаждащите води.